|reklama|
biliardové stoly

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011:

2011-02-07 Hodnotenie článku [399] +|- [244] Diskusia k článku(0)


V roku 2011 sa na Slovensku uskutoční pravidelné sčítanie obyvateľstva uskutočňované v desaťročných intervaloch. Prvýkrát bude možné aj elektronicky.
Po skúsenostiach z minulosti, kedy sčítací komisári niekedy svojvoľne dopĺňali údaje občanmi neuvedené podľa svojich ideálov, bude elektronickou formou zaručená vyššia objektivita sčítania, pretože na ňu má vplyv aj autocenzúra, keďže sčítací komisár je väčšinou obyvateľ obce, a teda si vie priradiť konkrétne údaje ku konkrétnej osobe.
Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Počas výkonu činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa osobitným poverením, ktoré mu vydal starosta obce alebo príslušný orgán štátnej správy, ak je sčítacím komisárom pre osobitný sčítací obvod. Sčítací komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá. Ak ste definitívne rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára.
Sčítanie sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája 2011. Údaje aktuálne k tomuto dátumu sa budú zapisovať do sčítacích formulárov A. - Údaje o obyvateľovi, B. - Údaje o byte a C. - Údaje o dome. Odpovedať na všetky otázky v sčítacích tlačivách (A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome) je teda pre občanov Slovenskej republiky povinnosť, ktorá im vyplýva zo zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov: "Každý, kto je povinný poskytnúť údaje ..., ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas..."

Sčítať sa bude možné aj elektronicky prostredníctvom identifikátora (bezvýznamového, náhodne vygenerovaného čísla) okrem klasického spôsobu vyplnením tlačeného formuláru aj elektronicky prostredníctvom pripravovanej internetovej stránky www.scitanie2011.sk - zatiaľ nefunkčná. Ak sa definitívne rozhodnete vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára. Údaje v elektronickej forme sa budú zisťovať od 21. mája do 29. mája 2011. Obyvateľov, ktorí sa budú chcieť sčítať elektronicky, ale nakoniec túto možnosť nevyužijú, navštívia sčítací komisári opäť a požiadajú ich o vyplnenie sčítacích tlačív v listinnej podobe.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa bude realizovať metódou samosčítania, to znamená, že každý obyvateľ sa sčíta sám. Za deti a obyvateľov, ktorí nemôžu sami poskytnúť údaje, sú povinní poskytnúť údaje ich zákonní zástupcovia, alebo blízke osoby, alebo osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 hovorí, že sčítací komisár je povinný vyplniť sčítacie tlačivo len na požiadanie obyvateľa a podľa jeho pokynov. Garancia anonymity sčítania je daná tým, že na vyplnených sčítacích tlačivách budú anonymné údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch. Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa nebude zisťovať meno, priezvisko, ani rodné číslo, ktoré by umožnili priamu identifikáciu obyvateľa alebo domácnosti. Vyplnené sčítacie tlačivá nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám ani inštitúciám a po spracovaní údajov a informácií sa v súlade so zákonom skartujú. Z databáz zo sčítania nebude teda možné vybrať konkrétnu identifikovateľnú osobu.
Vzhľadom na to, že sčítací komisár má povinnosť klásť obyvateľom aj otázky súvisiace so vzťahmi medzi členmi domácnosti, musí odpovede, ktoré umožnia zistiť štruktúru slovenských rodín a domácností, zaznamenať do osobitného formuláru s predtlačenými menami a priezviskami obyvateľov v jeho sčítacom obvode. Mená a priezviská sa však nebudú ďalej spracovávať, budú použité iba na vytvorenie vzťahov medzi členmi domácností
Komplexné informácie zo sčítania budú známe najneskôr v marci 2014.

Ďalšie informácie a odkazy: Vzory sčítacích formulárov
Zákony upravujúce problematiku sčítania v SR

Zdroj: Štatistický úrad SR