|reklama|
biliardové stoly

Kanalizácia pravdepodobne prinesie zdraženie:

2010-11-19 Hodnotenie článku [437] +|- [266] Diskusia k článku(0)


Európska komisia považuje projekt za neufinancovateľný a medzi odporúčania patrí aj násobné zvýšenie vodného a stočného.
Odkanalizovanie obce Liptovské Sliače je beh na veľmi dlhú trať. Už niekoľko volebných období sľubujú kandidáti na starostu pred voľbami, že obec odkanalizujú. Súčasný starosta a opätovný kandidát na starostu Ján Ondrejka si dal opätovne do programu odkanalizovanie obce, pričom pred štyrmi rokmi pred voľbami sľúbil, že dnes bude už vybudovaná jej prvá etapa. Nedočkali sme sa, a on si dal uvedený sľub do kampane opäť aj napriek tomu, že v priebehu volebného obdobia sa od jej výstavby viackrát dištancoval. Napríklad 30.10.2007 sa vyjadril na obecnej stránke:
"Už viackrát som odpovedal na otázku "Kanalizácia". Projekt kanalizácie nepodávala obec ale Vodárenská spoločnosť. Nemôžme robiť žiadne kroky na urýchlenie a spomalenie tohto projektu. Na rôznych fórach žiadam a prosím, aby sme boli zaradení do 1. etapy. Ale z posledných správ viem, že Vláda rozhodla uprednostniť najskôr obce a mestá s počtom obyvateľov nad 10 000. To znamená, že do 1. etapy asi zaradení nebudeme. S týmto ja nemôžem nič robiť, ale nech sa páči môžte sa obrátiť na kompetentných nášho štátu..."
A aj 3.10.2008 sa na obecnej stránke vyjadril:
"Žasnem s akou neúctou sa stretávam v našej obci od niektorých našich občanov, pretože za dva roky sa v našej obci urobilo veľmi veľa práce. O tom, kedy bude kanalizácia zrealizovaná nerozhodujem ja. Projekt sa 14. 10. 2008 predkladá Vodárenskou spoločnosťou na ministerstvo životného prostredia a toto ministerstvo má 90 dní od podania na spracovanie a zaujatie stanoviska. Áno, pozitívny lobing sa robí a verím, že budeme úspešní a naša žiadosť bude zaradená do I. etapy - t.j. započatie prác na budúci rok. Problém životného prostredia nie je len vec starostu, ale nás všetkých a venujem mu veľký priestor. Ja nie som obecný policajt ale starosta a denne riešim oveľa viac dôležitých vecí a na nič sa nechcem vyhovárať, keďže sa ešte len blíži polčas už mám väčšiu časť svojho programu splnenú."
A do tretice sa dištancoval od výstavby aj 16.2.2009, tiež na obecnej stránke:
"Projekt "Kanalizácia" je odovzdaný na ministerstve životného prostredia, a ako a kedy bude vyhodnotený, závisí od komisie, ktorá vyhodnocuje jednotlivé projekty. Obec nemá možnosť zasahovať do kompetencie tejto komisie. Pripomínam to však na rôznych stretnutiach s ministrami a s politikmi, posledne som prosil p. Slotu, keď navštívil našu obec, aby naša žiadosť bola vybavená."

To sú jednoducho fakty. Je nepochopiteľné, prečo si to teda dáva do programu, keď na to nemá žiadny vplyv? Sľuby sa sľubujú...

Ale aby sme sa vrátili k aktuálnej situácii okolo kanalizácie. Nižšie uvedené stanovisko, ktoré je uverejnené na obecnej stránke, udáva, že projekt tak, ako bol predložený je mierne povedané problematicky financovateľný. Európska komisia vidí priestor na jeho financovanie aj v prípadnom zvýšení ceny vodného a stočného, pričom za vcelku prijateľné aj s ohľadom na sociálnu situáciu považuje dokonca aj viac ako trojnásobné zdraženie! Bohužiaľ čím viac sa bude plánovaná výstavba predlžovať, tým drahšia to bude investícia. A o to viac sa na ňu budú skladať aj občania obce, či už nepriamo cez podielové dane, alebo priamo vo forme zvýšených taríf vodárenskej spoločnosti.

Aktuálne ceny vodného a stočného za m3 (1000 litrov vody alebo splaškov) sú:

 • vodné 0.8493 € (25.5860 Sk)
 • stočné 0.9581 € (28.8637 Sk)

  Stanovisko EK k projektu odkanalizovania L. Sliačov:
  SKK Ružomberok a ČOV Liptovská Teplá, Liptovské Sliače
  Výber rozhodujúcich pripomienok EK k udržateľnosti a cenovej dostupnosti
  (preklad z anglického jazyka)

 • Európska komisia si je plne vedomá možného zaťaženia vodohospodárskych služieb voči spotrebiteľom a skutočnosti, že je potrebné vziať do úvahy schopnosť užívateľov platiť za poskytnuté vodohospodárske služby, najmä v chudobnejších oblastiach krajiny. Napriek tomu stojí v tomto kontexte za zmienku, že náklady za dodávku vody a za poskytnuté kanalizačné služby v oblastiach týkajúce sa projektu, v súčasnosti predstavujú iba 1,2 % z priemerného čistého príjmu domácnosti (tieto náklady predstavujú v EÚ 2-4 %). Táto hodnota sa zdá byť výrazne nižšia než je bežne akceptovaná hranica sociálnej dostupnosti. Z tohto dôvodu by relatívne mierny nárast taríf za vodné a stočné (ešte stále v dobrej výške v rámci hranice sociálnej dostupnosti), mohol pomôcť vyriešiť veci týkajúce sa finančnej udržateľnosti projektu.

 • Projektom dodatočne generované príjmy z fakturácie stočného nie sú postačujúce na umožnenie interného financovania projektu, ktorý je už financovaný úverom (na spolufinancovanie realizácie tohto projektu, VSR, a.s. zabezpečuje úver vo výške 5, 3 mil. €). Ako je uvedené v Žiadosti o potvrdenie pomoci (ŽoPP) "nedostatok hotovosti finančných prostriedkov z projektu bude musieť byť vykrytý z prevádzkových výnosov z činnosti iných verejných dodávok vody a kanalizačnej infraštruktúry spravovanej vodárenskou spoločnosťou a inými obchodnými činnosťami". Uvedenú situáciu nemožno považovať za udržateľnú. Nedostatočné príjmy a záväzky vyplývajúce z úverov priamo generujú kumulatívny peňažný deficit približne vo výške 5 miliónov EUR v priebehu desiatich rokov. Financovanie týchto nákladov zo súčasných príjmov, ktoré sú vo výške 3,8 mil. EUR bude klásť veľký tlak na finančnú udržateľnosť spoločnosti a jej schopnosť plniť v medziobdobí akékoľvek ďalšie významné investície.

 • Tento projekt nie je považovaný za projekt, ktorý by plne uspokojoval požiadavky udržateľnosti stanovené v rámcovej smernici o vodách (smernici ES č. 2000/60/ES) a nie je plne v súlade so zásadami o stanovení taríf odporúčaných generálnym riaditeľstvom (GR) pre regionálnu politiku v príručke Analýzy nákladov a prínosov (CBA) k investičným projektom a v príručke metodológie na vypracovanie analýzy nákladov a prínosov (pracovný dokument č. 4). Predpoklady o tarifách uvedené v ŽoPP, ktoré sa javia, že reflektujú národnú tarifnú politiku a jej aplikovanie v zmysle metodológie používanej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) značia, že projektom dodatočne generované príjmy nie sú postačujúce jednak na umožnenie interného financovania projektu a dostatočnú návratnosť odpisov.

 • Analýza možností je obmedzená na jednu zložku projektu, na rozšírenie a rekonštrukciu kanalizačnej siete s čistením na jednej spoločnej centrálnej ČOV. Aby bolo možné stanoviť najvhodnejšiu metódu rozširovania napojenosti na kanalizačný systém, náklady na kanalizáciu založené na možnosti centralizovaného čistenia by mali byť porovnané s alternatívou (napríklad riešenia jednotlivých domácností). To sa javí ako relevantné v mnohých oblastiach Slovenska, ktoré majú rozptýlenú štruktúru osídlenia s nízkou hustotou obyvateľstva.

  Zdroj: www.liptovskesliace.sk, faktúra VSR a.s.