|reklama|
biliardové stoly

IŽP: Obec lipy poškodila:

2014-10-13 Hodnotenie článku [256] +|- [209] Diskusia k článku(2)


Obec v rámci "ošetrenia" opílila lipy v Strednom a Nižnom Sliači. Inšpekcia životného prostredia to klasifikovala ako poškodzovanie drevín. Podnet na prešetrenie bol opodstatnený.

Podnet, ktorý sme podali na Inšpekciu životného prostredia (IŽP) bol vyhodnotený ako opodstatnený. Ak to niekto nazýva udávaním, je si vedomý svojej ilegálnej činnosti. Odborné posúdenie nemôže robiť politická komisia, ale nezávislí odborníci. Takéto barbarské "ošetrovanie" je rovnako, akoby Ste deťom namiesto strihania nechtov usekávali prsty...
Zverejňujeme odpoveď IŽP z 30.09.2014:
IŽP Žilina prešetrila Váš podnet vo veci neodborného ošetrenia troch stromov – líp v obci Liptovské Sliače. Lipa na ul. Roveň bola neodborne ošetrená. Orgán ochrany prírody pre túto lipu vydal podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny súhlas na výrub. Podľa vyhlášky MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny sa za poškodzovanie dreviny nepovažuje akékoľvek konanie alebo opomenutie konania, ak ide o drevinu, na ktorú sa nevyžaduje súhlas na výrub podľa § 47 ods. 4 zákona alebo na ktorú bol vydaný súhlas na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny. V prípade lipy na ul. Roveň inšpekcia nezistila porušenie tohto zákona.
Inšpekcia však zistila porušenie zákazu poškodzovania a ničenia drevín pri dvoch lipách na ul. Záhumnie.
Váš podnet bol opodstatnený.


Poškodená lipa na ul. RoveňPoškodená lipa na ul. RoveňPoškodená lipa na ul. Roveň